Chcę pomóc


Zapłać przez Dotpay


Zapłać przez SMS

PROGRAM WOLONTARIATU

CELE PROGRAMU:

 • Zbudować grupę wsparcia dla działań Fundacji, która przyczyni się do lepszej realizacji celów Fundacji;
 • Utworzyć wokół celów Fundacji środowisko osób o podobnych poglądach, zainteresowaniach i zamiłowaniach;
 • Przygotować grupę osób, odpowiedzialnych i doświadczonych społeczników, którzy będą potrafili samodzielnie podejmować najważniejsze zadania Fundacji i kierować działaniami grup wolontariuszy.

ETAPY PROGRAMU:

 • Wyznaczenie członka Zarządu Fundacji odpowiedzialnego za wolontariat;
 • Promocja programu wolontariatu;
 • Organizowanie grupy wolontariuszy (rozmowy kwalifikacyjne, kwestionariusze itd.);
 • Włączenie wolontariuszy do działań Fundacji;
 • Organizacja szkoleń wolontariuszy;
 • Promocja najbardziej aktywnych wolontariuszy;
 • Powołanie Pełnomocnika Fundacji ds. wolontariatu;
 • Realizacja standardowych działań wolontariatu.


KARIERA WOLONTARIUSZA

 1. Wolontariusz I stopnia - kandydat (okres trwania od 2 miesięcy do 2 lat, kandydatem może być osoba, która ukończyła 16 rok życia)
 2. Wolontariusz II stopnia - wolontariusz
 3. Wolontariusz III stopnia - wolontariusz samodzielny
 4. Wolontariusz IV stopnia - koordynator (kierownik) projektu


KOMPETENCJE WOLONTARIUSZA

Wolontariusz I stopnia:

 • działa wyłącznie w grupie innych wolontariuszy,
 • działa wyłącznie pod nadzorem wolontariusza III lub IV stopnia (w pierwszym etapie członka Zarządu ds. wolontariatu)
 • ma stałego opiekuna spośród wolontariuszy III lub IV stopnia (w pierwszym etapie członka Zarządu ds. wolontariatu),

Wolontariusz II stopnia:

 • działa wyłącznie w grupie innych wolontariuszy,
 • działa wyłącznie pod nadzorem wolontariusza III lub IV stopnia (w pierwszym etapie członka Zarządu ds. wolontariatu),

Wolontariusz III stopnia:

 • może indywidualnie wykonywać zadania wolontariatu,
 • może kierować pracą zespołu wolontariuszy I i II stopnia,
 • wykonuje obowiązki opiekuna wobec wyznaczonego wolontariusza I stopnia,

Wolontariusz IV stopnia:

 • może indywidualnie wykonywać zadania wolontariatu,
 • może kierować pracą zespołu wolontariuszy I i II stopnia,
 • wykonuje obowiązki opiekuna wobec wyznaczonego wolontariusza I stopnia,
 • może samodzielnie kierować projektami (koordynacja zadań w ramach projektu)


Pełnomocnik Fundacji ds. wolontariatu (członek Zarządu ds. wolontariatu)

 • jest odpowiedzialny za promocję wolontariatu,
 • prowadzi nabór wolontariuszy,
 • prowadzi listę wolontariuszy,
 • nadzoruje wykonanie zadań wolontariatu w poszczególnych projektach,
 • organizuje szkolenia dla wolontariuszy,
 • dba o rozwój kariery u poszczególnych wolontariuszy (nadaje im kolejne stopnie wolontariatu)
 • decyduje o usunięciu woluntariusza z listy wolontariuszy Fundacji,
 • raz w roku składa Zarządowi Fundacji informację o funkcjonowaniu wolontariatu.
 


REGULAMIN PRACY WOLONTARIUSZA 

 1. Jeśli wymaga tego status wolontariusza i rodzaj wykonywanych zadań – wolontariusz działa w zespole wolontariuszy;
 2. Wolontariusz punktualnie przystępuje do realizacji wyznaczonych zadań;
 3. Wolontariusz wykonując wyznaczone zadania jest sumienny i uczciwy, a także miły wobec współpracowników i napotkanych osób;
 4. Wszystkie wątpliwości i problemy dotyczące wykonywanych zadań wolontariatu wolontariusz zobowiązany jest zgłaszać swojemu opiekunowi (wolontariusz I stopnia), albo wolontariuszowi III lub IV stopnia, który kieruje pracą zespołu wolontariuszy lub jest koordynatorem danego projektu;
 5. Wolontariusz realizując wyznaczone zadania wolontariatu wykonuje polecenia swojego opiekuna (wolontariusz I stopnia), albo wolontariusza III lub IV stopnia, który kieruje pracą danego zespołu wolontariuszy lub jest koordynatorem danego projektu;
 6. Jeśli wolontariusz dojdzie do wniosku, że nie jest w stanie wywiązać się z podjętych zobowiązań lub musi przerwać wykonywanie wyznaczonych zadań, powinien jak najszybciej poinformować o tym swojego opiekuna (wolontariusz I stopnia), albo wolontariusza III lub IV stopnia, który kieruje pracą danego zespołu wolontariuszy lub jest koordynatorem danego projektu.
 7. Wolontariuszowi nie wolno łamać regulaminu pracy wolontariusza pod sankcją usunięcia wolontariusza z listy woluntariuszy Fundacji.
 8. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw Zarządowi
 9. Wolontariusz ma prawo do uzyskania certyfikatu wolontariusza po zakończeniu okresu kandydackiego
 10. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony swojego opiekuna (wolontariusz I stopnia), albo wolontariusza III lub IV stopnia, który kieruje pracą danego zespołu wolontariuszy lub jest koordynatorem danego projektu,
 11. Wolontariusz ma prawo do ulgi 50 proc. w przypadku odpłatnych inicjatyw Fundacji, do pierwszeństwa w możliwości skorzystania z limitowanej oferty Fundacji.


WYPEŁNIJ FORMULARZ I DOŁACZ DO NAS!

Wolontariusze Fundacji Blask Nadziei wykonują świadczenia wolontariatu bezpłatnie (non profit), w ramach działalności społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 99, poz.873).

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
umowa_fundacja.docx docx 51,61 KB Pobierz