Chcę pomóc


Zapłać przez Dotpay


Zapłać przez SMS

MISJA: niesienie pomocy potrzebującym w szczególności dzieciom i młodzieży, wyrównywanie ich szans edukacyjnych i zdrowotnych, wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, rozwijanie postaw wolontaryjnych.

My, poprzez działania Fundacji, chcielibyśmy sprawić, by dla dzieci biednych, chorych, pochodzących z rodzin zaburzonych, dzieciństwo pomimo trudnych okoliczności, było okresem, który będą mogły wspominać bez smutku. Chcemy, by to dzieciństwo dawało im dobry start w przyszłość, by pozwalało im inwestować w samych siebie, zdobywać wiedzę, rozwijać się, a dzięki temu żyć godnie. Staramy się rozpatrywać każdy problem w szerszym kontekście, uwzględniając okoliczności w jakich znajduje się osoba potrzebująca. Każde dziecko wymagające pomocy to dla nas osobna historia, której staramy się poświęcić w pełni nasze zaangażowanie, tak by czuło że jest dla nas ważne. Utworzeniu naszej Fundacji przyświecał fakt, by dzieci, dla których życie okazało się okrutne, a przynajmniej niezbyt przychylne, mogły mieć świadomość, że jest ktoś, komu na nich zależy.


Każdy człowiek ma swoją godność i poczucie tej godności powinno się pielęgnować już od dzieciństwa. A bieda, choroba, pochodzenie z tzw. trudnego środowiska, brak własnej rodziny nie mogą być traktowane w kategoriach ułomności osoby dotkniętej takim problemem. Taki sposób postrzegania – zwłaszcza ze strony otaczającego środowiska – dodatkowo krzywdzi i tak już zmagającego się ze swoim cierpieniem młodego człowieka. Jeśli zaś w kilku- czy kilkunastolatku pojawi się poczucie bycia „gorszym”, to nie przeminie wraz z nastaniem dorosłości. Wręcz przeciwnie, będzie się wzmagać. Dlatego też staramy się działać dwutorowo – pomagając zarówno w pokonywaniu trudności, z którymi zmagają się ci młodzi ludzie, jak i podnosząc ich samoocenę oraz utwierdzając w przekonaniu, że są wartościowymi jednostkami.


Wsparcie i rozwój to główna idea Fundacji. Fundacja czynnie organizuje kampanie społeczne, wspiera i promuje ochronę zdrowia, aktywizuje sportowo-ruchowo. Dwuletni okres funkcjonowania pozwolił na wypracowanie kontaktów, wiedzy i doświadczenia w obszarze pracy z osobami starszymi oraz rozwijaniem społecznego wolontariatu wśród dzieci, młodzieży i ogółu obywateli. Posiadamy bazę specjalistów i kontaktów z instytucjami, podmiotami wspierającymi seniorów i osoby potrzebujące (w tym m.in. współpracujemy z przychodniami, kościołami, domami opieki itp.). To co nas wyróżnia to świeże spojrzenie na problemy oraz inicjowanie działań w oparciu o zgłaszane problemy obywateli i obserwacje społeczeństwa. Organizując działania kierujemy się potrzebami jakie w większości przypadków zgłaszają nam potrzebujący, co w rezultacie przyczynia się do efektywnego wykorzystania i przeznaczenia naszej pomocy.


Obecnie powstało 5 nowych oddziałów Fundacji w Łodzi, Częstochowie, Rzeszowie, Krakowie i Radomiu. Prowadzone działania przez jednostkę centralną i oddziały są komplementarne i stanowią istotny element w kształtowaniu spójnych działań na rzecz aktywności obywateli. Współorganizowaliśmy działania w ramach następujących inicjatyw:

1. Współpraca w ramach działania "Dbam o zdrowie". Celem działania było wsparcie seniorów w zajęciach ruchowych (organizacja dni aktywności - zajęcia ruchowe), promocja zdrowego stylu życia. Liczba uczestników 16 os. w wieku 60-72 lata. Rezultaty: wzrost aktywności ruchowej osób 60+, zmierzenie udziału seniorów w życiu publicznym, poprawa sprawności fizycznej oraz psychicznej uczestników, wzrost zadowolenia i energii do nowych działań.

2. Obecnie rozpoczynamy współpracę z Domami Opieki Społecznej oraz prywatnymi poradniami rehabilitacyjnymi. W ramach nawiązanej współpracy organizowane będą różne akcje pomocowe dla podopiecznych domów. Wolontariusze wspierają w działaniach potrzebujących seniorów.


Zapraszamy do zapoznania się naszymi działaniami i zachęcamy do pomocy i współpracy, ponieważ razem możemy zdziałać więcej!


A w imieniu wszystkich  korzystających z naszego wsparcia serdecznie dziękujemy!