Chcę pomóc


Zapłać przez Dotpay


Zapłać przez SMS

Fundacja „Blask Nadziei” udziela pomocy w zakresie:

 • zapomóg indywidualnych
 • dofinansowanie kosztów leczenia
 • sesji rehabilitacyjnych

 1. Zapomogi pieniężne i pomoc rzeczowa przyznawane są przez Fundację osobom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej (dzieciom, rodzinom wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym).
 2. Sesje rehabilitacyjne organizowane przez Fundację mają charakter specjalistyczny (w zależności od rodzaju schorzenia) i przeznaczone są w szczególności dla dzieci, niepełnosprawnych, cierpiących na przewlekłe stany chorobowe.

 § 1

Zasady i warunki

 1. Złożenie podania w raz z wymaganymi załącznikami.
 2. Przesłanie dokumentów:
  Pocztą elektroniczną: biuro@blasknadziei.pl lub pocztą pod adres kontaktowyWnioskodawca jest zobowiązany do powiadomienia Fundacji o zmianie statusu finansowego.
  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca zostanie zaproszony na rozmowę z przedstawicielem Fundacji. Zastrzegamy, iż będziemy rozpatrywać wnioski jedynie z wymaganymi załącznikami. Których spis zamieszczony jest we wniosku:
  • Zaświadczenie o zarobkach osób utrzymujących gospodarstwo domowe lub
  • Zaświadczenie z Urzędu Pracy – jako osoba zarejestrowana jako bezrobotna z prawem do/lub bez prawa do zasiłku i / lub
  • Odcinek renty/emerytury
  • Zaświadczenie z PCPR, OPS lub/i innych organizacji pozarządowych o pobieranym świadczeniu (pomocy finansowej lub/i rzeczowej);
  • Opinia lekarza prowadzącego z opisem przypadku oraz potrzebnym leczeniem
  • Zaświadczenie o niepełnosprawności
  • Inne dokumenty poświadczające wypadki losowe

 § 2

Tryb podejmowania decyzji

 1. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej lub/i rzeczowej podejmuje upoważniony przez Zarząd pracownik funacji. Natomiast w sytuacjach nagłych – Prezes.

 § 3

Finansowy zakres pomocy

 1. Wysokość pomocy oraz czas jej trwania uzależniony jest od sytuacji materialnej osoby wnioskującej, ogólnych warunków życia. Do każdego wniosku podchodzimy w sposób indywidualny.
 2. W przypadku leczenia kwota uzależniona jest od rodzaju schorzenia i związanych z tym kosztów usług medycznych.